Geotekstiller, üretimlerinde bir çok farklı ham maddenin kullanılabildiği geosentetik fabrika imalatı ürünlerdir.
PP ürünler; örgüsüz, ignelenmiş beyaz geotekstillerdir.
Geotekstiller, güçlendirme, koruma ve filtrasyon amaçlı tasarlanırlar.
Her projenin ihtiyacı farklı olacagın-dan, hangi özellikte geotekstil is-tenildiği teknik tablodan kontrol edilip gereken özelliklere gore seçimin yapıl-ması gerekmektedir.